Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Parc Fluvial del Besòs » Sistema supervisor
Projecte SAHBE
· · · · · · · · · · · Ě Ě · · · · ·
Canalització del riu
Canalitzaciˇ del riu
 
Objectius
Objectius
 
Sistema d'alerta
Sistema d'alerta
 
Sistema supervisor
 
Sistema telecontrol
Sistema telecontrol
 
Sistema vigilància TV
Sistema vigilÓncia TV
 
El Parc Fluvial del Bes˛s
Sistema vigilÓncia TV
 
 
  :· Parc Fluvial del Besòs  
  Sistema Supervisor  
 


Des d'un punt de vista funcional podem dividir les tasques a realitzar pel sistema supervisor en els següents grups funcionals.

     · Recollida de dades
Les dades principals consisteixen en mesures d'intensitat de pluja i de nivells d'aigua.

     · Concentració de dades
Dins de la concentració de dades s'inclou la transmissió telemàtica de les dades des dels seus punts d'origen fins al centre de control del sistema d'alerta.

     · Emmagatzematge de dades
Una vegada les dades han estat concentrades en l'ordinador del centre de control, cal guardar-les en una estructura adequada de base de dades, que permeti la seva fàcil explotació.

     · Recepció meteorològica addicional
Dades meteorològiques addicionals, com són: el satèl·lit Meteosat, el satèl·lit Noaa, el radar de l'INM, el radar de la Conselleria de Medi Ambient, Internet - Meteo, etc.

     · Macromodel hidrològic-hidràulic en temps real
Aquest macromodel en temps real realitza la funcionalitat de simular el comportament hidrològic i hidràulic de la conca, fent previsions de l'evolució de les variables d'estat que el determinin, i en especial del nivell del riu en l'àrea del parc fluvial.

     · Informació auxiliar
Aquesta funcionalitat permet al sistema supervisor obtenir una informació sobre l'interior del parc. S'han instal·lat diverses cambres de vigilància per circuit tancat de televisió.

     · Previsió d'estats d'alerta
En funció de les dades rebudes, dels resultats del macromodel de simulació i de les dades aportades per la informació auxiliar, el sistema supervisor ha de tenir la capacitat funcional d'establir uns estats d'alerta i preveure la seva evolució. Els estats d'alerta són la condensació en un número petit de variables de tota la informació que recull el sistema i de la seva capacitat de predicció.

     · Avisos d'alerta
Aquesta última funcionalitat és la que dóna al sistema supervisor la capacitat, a través de la part de telecomandament del sistema de telecontrol, de fer arribar els avisos determinats pels estats d'alerta tant a les administracions implicades, com a les forces d'ordre públic, i als usuaris del parc fluvial. En aquest últim cas s'utilitzen avisos fònics, lumínics i a través de plafons lluminosos.

 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33