Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Parc Fluvial del Besòs
Projecte SAHBE
· · · · · · · · · · · Ě Ě · · · · ·
Canalització del riu
Canalitzaciˇ del riu
 
Objectius
Objectius
 
Sistema d'alerta
Sistema d'alerta
 
Sistema supervisor
Sistema supervisor
 
Sistema telecontrol
Sistema telecontrol
 
Sistema vigilància TV
Sistema vigilÓncia TV
 
El Parc Fluvial del Bes˛s
Sistema vigilÓncia TV
 
  :· Parc Fluvial del Besòs  
   
 


:· Projecte SAHBE

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
La construcció d'un parc fluvial d'ús lúdic en un tram de la part final del riu Besòs, ha fet necessari establir un sistema d'alerta per a prevenir els riscos hidrològics, de tal manera que el parc estigui desocupat durant les avingudes del riu.

El sistema d'alerta instal·lat inclou un conjunt d'elements de recollida d'informació en temps real, l'avaluació continuada d'aquestes dades a través d'un model hidrològic calibrat en continu, i els sistemes d'avís i alarma en el propi parc.

:· La conca del riu Besòs
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

La conca del riu Besòs té una superficie de 1.024 km2, ocupant part de les comarques d'Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Està situada al Nord de Barcelona, sent el Besòs junt amb el Llobregat els dos rius que emmarquen la ciutat.

En algunes poques zones altes de la conca, el riu encara conserva les seves riberes naturals, però en la gran majoria de la resta de les riberes estan totalment ocupades per l'activitat humana i el riu està canalitzat. Això comporta una nul·la integració d'una gran part del riu amb l'entorn.

La pluviometria de la zona, amb règims de pluja típicament mediterranis, produeix pluges curtes però molt intenses, amb nivells anuals pluviomètrics baixos. Una bona part de la conca té uns pendents considerables, afavorint l'escorriment. L'impacte de la industrialització que afecta a la conca produeix un alt grau d'impermeabilitat, i en les zones urbanitzades es presenta en general una vegetació d'arbusts amb poc efecte de retenció hídrica. Aquestes tres causes: episodis intensos de pluja, pendents elevats a l'encapçalament, i alt coeficient d'escorriment, provoquen que el règim de cabals del riu Besòs sigui molt irregular i torrencial en els seus episodis màxims.

 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33