Applus El nostre
Compromís
 
Presentació »  Compromís amb la qualitat i el Medi Ambient
Compromís de Clabsa
CLABSA ha elaborat les seves polítiques de qualitat, medi ambient i seguretat en base al compromís de l’empresa amb la satisfacció dels seus clients i del seu propi personal, i alhora en base a fomentar la protecció mediambiental, la seguretat i salut de les persones.

POLÍTICA DE CLABSA

CLAVEGUERAM DE BARCELONA S.A., té com a objectiu estratègic mantenir-se com a referent en la prestació de serveis de planificació i gestió integrals del drenatge urbà, adaptant-se a les necessitats del client i de l’entorn en què es desenvolupa.

L’activitat de CLABSA es fonamenta en el manteniment d’un nivell tecnològic punter, en la gestió eficient dels serveis encomanats i en la formació dels millors especialistes.

La nostra cultura d’empresa, que tots els empleats, col·laboradors i proveïdors han d’entendre i aplicar, s’expressa en el compromís amb:

  • La seguretat i salut dels seus empleats, proveïdors i clients, en tot allò que fa referència a la seva activitat empresarial. S’entendrà la salut dels treballadors, en el seu concepte més ampli, com el seu estat de benestar físic, psíquic i social.

  • La innovació en el disseny de processos, respectuosos amb el medi ambient, adequats a la qualitat de servei requerida pels nostres clients, fent un ús eficient dels recursos i de l’energia.

  • La prevenció, abans que la protecció o la correcció, com a enfocament de la gestió dels processos que constitueixen la nostra activitat.

  • L’aplicació de les millors tecnologies disponibles, sempre buscant l’eficiència i l’equilibri amb els requeriments del client.

  • El seguiment actiu de l’evolució de la normativa i l’estricte compliment dels requeriments legals i reglamentaris vigents en tot moment.

  • El foment de la participació, la informació i la formació continuada dels nostres professionals, com a suport al seu benestar i desenvolupament personal, i base per a la millora contínua de la nostra activitat.

Amb l’objectiu de consolidar aquesta visió de la nostra activitat i garantir la màxima qualitat, seguretat i transparència en la prestació dels serveis encomanats, la Direcció de CLABSA ha impulsat la posta en marxa d’un sistema integrat de gestió de la Qualitat, el Medi Ambient, l’Energia i la Seguretat. La present política n’és la base, i té el seu desenvolupament a través d’un sistema de documentació a l’abast de tots els afectats.

L’efectivitat d’aquest sistema de gestió es basa en el seu coneixement precís, la disponibilitat de recursos, i el compromís individual de tots els nostres professionals. Correspon a CLABSA la dotació del recursos necessaris en cada moment, i a cadascun de nosaltres vetllar per la qualitat, la seguretat i la cura del medi ambient adoptant les mesures i mitjans al nostre abast.

Barcelona, 7 de Setembre 2011

Josep Carbonell
Director-Gerent

CLABSA  té implementat un sistema integrat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat, segons les normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

L’abast de certificació inclou les activitats de planificació, el control i l’explotació tècnica de la xarxa de clavegueram i drenatge pluvial , i als estudis i tramitacions mediambientals, inspeccions administratives a indústries dels abocaments al clavegueram i anàlisi físico-químico d’aigües de sanejament. Extenen l’àmbit de seguretat i salut a totes les activitats de l’empresa així com als treballadors.

© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33