Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Clavegueram » Control ambiental
Control ambiental
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Laboratori
Laboratori
 
  :· Clavegueram  
  Control ambiental  
 


La legislació ambiental en matèria d'aigües és cada cop més restrictiva, i també els ciutadans es preocupen i exigeixen més qualitat en el medi que els envolta. És per això que CLABSA, com a empresa gestora de la xarxa de clavegueram de la ciutat de Barcelona, disposa de mecanismes de control per a garantir-ho.

:· OBJECTIUS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Una de les directrius estratègiques de CLABSA és l'Enfocament Mediambiental, de protecció de les infrastructures urbanes de sanejament (xarxa i depuradores), de protecció i recuperació dels rius Beṣs i Llobregat, del front marítim de les platges i port.
I en el sentit més ampli del servei prestat, la Sostenibilitat i Qualitat del recurs de l'aigua en el seu cicle integral, del medi ambient urbà més proper i de tot el conjunt dels recursos utilitzats. Per a aconseguir-ho són necessàries eines de CONTROL AMBIENTAL.
La xarxa de Clavegueram de la ciutat de Barcelona és unitària, és a dir, transporta conjuntament les aigües pluvials i les residuals, aquestes darreres provénen d'usos domèstics o bé industrials. Per a preservar el sistema, cal estabir mecanismes per a controlar i limitar:

· Els abocaments de les indústries a la xarxa de clavegueram, per tal de protegir la propia xarxa, el personal que hi treballa i les estacions depuradores.

· Els abocaments de la xarxa de clavegueram al medi receptor (rius i mar), que habitualment es produeixen en temps de pluja (son les anomenades Descàrregues del Sistema Unitari (DSU)).

 

:· QUINES ACTIVITATS ES DUEN A TERME?
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· Inspecció a les entitats contaminants de Barcelona i control dels seus abocaments a la xarxa.
· Control de la qualitat de les aigües de la xarxa de clavegueram abocades al medi receptor.
· Control d'incidències a la xarxa de clavegueram

 
   
 

:·  LA TECNOLOGIA DE SUPORT
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Per tal de dur a terme aquestes tasques CLABSA disposa d'una sèrie d'eines i tecnologies, com ara:

· Un Sistema d'Informació Geogràfic
· Una Xarxa Automàtica de Control de la Qualitat de les aigües
· Un Sistema Informàtic de Control Ambiental
· Un laboratori d'anàlisi d'aigües residuals, pluvials, i de sediments

A CLABSA també oferim solucions integrals a les empreses en l’àmbit de l’assessoria i la gestió ambiental (tramitació permisos, estudis tècnics, presa de mostres i analítiques).

:·  ENLLAÇOS AMB ALTRES WEB D'INTERÈS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
   ·Entitat del Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
   ·Agència Catalana de l'Aigua
   ·Departament de Medi Ambient
   ·Aigües de Barcelona
   ·Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
   ·Pàgina del Medi Ambient de la UPC

 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33