Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Clavegueram » La xarxa
  :· Clavegueram  
  La xarxa  
  La xarxa del clavegueram a l'estar soterrada en el subsòl de la ciutat és, potser, un dels serveis urbans més desconeguts. A continuació es presenten algunes de les dades quantificades més característiques del clavegueram de Barcelona.  
   
 
La història del clavegueram de Barcelona va estretament lligada a la de la ciutat. Ja des de la seva fundació pels romans, Barcelona disposa d'una xarxa de clavegueram, però és a partir del segle XIX que comença la història moderna del clavegueram de Barcelona, amb la redacció el 1891 del primer Pla de Sanejament de Pere Garcia Fària. Al llarg dels 200 anys següents s'han anat elaborant diversos plans de sanejament fins que al 1997 es va confeccionar el PECLAB (Pla Especial de Clavegueram de Barcelona) on es proposen actuacions per al periòde 1997-2019 i del qual s'ha fet una actualització l'any 2000.
 
     
 

· El clavegueram de Barcelona dóna servei aproximadament a 1.540.000 habitants de la ciutat i als establiments comercials i industrials ubicats en les més de 81.500 finques que hi ha en els 98 km2 del terme municipal.

· La xarxa del clavegueram de Barcelona (que es gestiona des del SITE) té 1.693 km de longitud i una variada tipologia de clavegueres i col.lectors:
 29% tubulars petits (diàmetre <=80cm)
 16% tubulars mitjans i clavegueres no visitables (secció < 1 m2)
 35% clavegueres visitable (1m2 < secció < 1,5 m2)
 10% col.lectors (1,5 m2 < secció < 4 m2)
 10% grans col.lectors (secció > 4m2)

· Embornals, reixes i pous:
 63.063 embornals i reixes
 41.396 pous de visita

· Seccions:
 1.843 seccions diferents a la xarxa del clavegueram

· Dipòsits de retenció anti-inundacions - anti DSU:
 Escola Industrial
 Bori i Fontestà
 Zona Universitària
 Doctors Dolça
 Villalba dels Arcs
 Joan Miró
 Taulat
 Plaša Fòrum

· Punts de mesura del nivell de l'aigua dels col.lectors. Limnímetres
 136 punts fixos de mesura

· Instruments d'actuació sobre les aigües residuals i pluvials:
 36 Comportes
 21 Estacions de bombament
 10 Vàlvules

 
     
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33
 
La Xarxa
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SITE
SITE
 
Treball de camp
Treball de camp