Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Principals treballs realitzats
:· Principals treballs realitzats
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
   CLAVEGUERAM
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 
PLANS DIRECTORS DE CLAVEGUERAM
 
 
PROJECTES PECLAB DE DIPÒSITS I GRANS COL·LECTORS
 
 
ALTRES PROJECTES DE CLAVEGUERAM
 
 
ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES A GRANS INVERSIONS EXTERNES
 
 
DIRECCIONS D’OBRA
 
 
SITEMES TECNOLÒGICS
 
 
ESTUDIS I PROJECTES I+D+i
 
 
ALTRES
 
 
EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DE XARXES DE CLAVEGUERAM
 
 
  CARTOGRAFIA DE XARXES DE CLAVEGUERAM
 
 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
   FIBRA ÒPTICA
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
  • ∑ Més de 375 Km de cables de FIBRA ÒPTICA projectats i instal·lats a la xarxa de clavegueram de   Barcelona (des de 1996)
  • ∑ Manteniment de més de 375 Km de cables de FIBRA ÒPTICA instal·lats a la xarxa de
      clavegueram de Barcelona
  • ∑ Plec d’especificacions tècniques, projectes, instal·lacions i manteniment de canalitzacions   portafribra òtica a l’inerior del clavegueram de Barcelona (1998-2000)
     
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
   RECOLLIDA PNEUMņTICA DE RESIDUS S“LIDS URBANS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 
PLANIFICACIÓ
 
 
PROJECTES
 
 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA A OBRA
 
 
INFORMES I ASSESSORIES
 
     
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
   FREÀTIC
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 
PLANIFICACIÓ
 
 
PROJECTES
 
 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA A OBRA
 
 
EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT
 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33