Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Parc Fluvial del Besòs » Disseny macrofuncional del sistema d'alerta
Projecte SAHBE
· · · · · · · · · · · Ě Ě · · · · ·
Canalització del riu
Canalitzaciˇ del riu
 
Objectius
Objectius
 
Sistema d'alerta
 
Sistema supervisor
Sistema supervisor
 
Sistema telecontrol
Sistema telecontrol
 
Sistema vigilància TV
Sistema vigilÓncia TV
 
El Parc Fluvial del Bes˛s
Sistema vigilÓncia TV
 
  :· Parc Fluvial del Besòs  
  Disseny macrofuncional del sistema d'alerta  
 


Està constituït per 5 blocs:

1. El sistema supervisor
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
El sistema supervisor rep les dades que li transmeten:

     · el sistema de telecontrol
     · el sistema de telesupervisió del marge esquerre
     · els sistemes externs

En funció d'ells, i utilitzant en paral·lel diversos procediments, avalua la necessitat d'enviar al sistema de telecontrol les ordres d'actuació adequades. Aquestes ordres són sempre validades prèviament per un operador humà, auxiliat també per les imatges rebudes a través del sistema de vigilància per TV del propi parc.

2. Sistema de telecontrol                                [ Esquema Sist. Telecontrol ]
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
El sistema té 2 parts constitutives:
la part de telesupervisió i la part d'avís i alerta. La part de telesupervisió inclou:

   · els sensors necessaris de nova instal·lació, que permeten en temps real
     el seguiment de l'estat del riu
   · els canals de comunicació telemàtica fins al centre de control
   · i tots els elements que formen el centre d'explotació.

Aquesta és la part que alimenta de dades al sistema supervisor. La part d'avís i alerta comprèn un conjunt d'elements de comunicació amb el públic, format per sirenes, alarmes òptiques i plafons lluminosos d'avís.

3. Sistemes externs                                             Tipus de sist. d'alerta ]
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Els sistemes externs són la tercera font de dades del sistema supervisor. Estan constituits per una sèrie d'implantacions, ja existents, que aporten informació valuosa sobre l'estat hidrològic de l'àmbit del Besòs. Les més importants són:

   · El sistema automàtic d'informació hidrològica (SAIH) de l'Agència Catalana
     de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, aporta les dades dels aforaments
     i pluviòmetres situats dins de l'àrea d'interès
   · El sistema de telesupervisió de la xarxa de clavegueram de Barcelona,
     proporciona les dades pluviomètriques i limnimètriques del marge dret del
     riu, en la zona accessible al públic
   · Els radars meteorològics

 

4. Sistema de vigilància
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
El sistema de vigilància per TV del parc consisteix en un conjunt de cambres de televisió situades al llarg de la zona accessible del parc, que permeten als operadors del sistema d'alerta una vigilància del mateix. 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33