Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Clavegueram » Operació » Sistemes informàtics
Operació
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Explotació
Explotacio
 
Manteniment
Manteniment
 
Sistemes informàctics
 
  :· Clavegueram  
  Operació  
  Sistemes Informàtics  
  El Sistema Informàtic del Clavegueram de Barcelona ofereix la base tecnológica principal pel desenvolupament d'una gestió avançada del drenatge urbà.  
 

Les activitats que es duen a terme en la gestió tècnica del clavegueram de Barcelona requereixen un entorn informàtic actualitzat que permeti que la informació flueixi fàcilment i que l’accés a ella sigui flexible i proper a les persones tant de CLABSA com de les organitzacions col·laboradores.

La base informàtica de CLABSA s’ha desenvolupat segons un model composat pels següents Sistemes integrats: S.Territorial, S.Telecontrol, S.Explotació Centralitzada, S.Manteniment, S.Modelització, S.Gestió Tècnica i Administrativa, S.Control d'Abocaments i S.Alerta Hidrològica del riu Besòs.

Tots ells s’implementen sobre una xarxa de comunicació d’ordinadors comuna i compten amb hardware, software, bases de dades, aplicacions i comunicacions especialitzades per la seva funció principal i per la interrelació amb els demés.
 
     
 

:· Sistemes
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sistema Informàtic Territorial (SITE): Creació, manteniment i consulta de dades georreferenciades, generació d'esquemes i plànols.

Sistema Informàtic de Telecontrol (SITCO): Telemetria i telesupervisió de pluges, cabals, qualitat de l'aigua, estat de les instal·lacions, alarmes, etc i telecomandament d'instal·lacions de regulació i control (comportes, bombaments, dipòsits).

Sistema Informàtic d’Explotació Centralitzada (SIEC): Previsió meteo-pluviomètrica, previsió d’inundacions i abocaments contaminants, seguiment d’emergències, obtenció de consignes d’actuació, regulació en temps real, optimització global.

Sistema Informàtic de Manteniment (SIMAN): Suport a les activitats de manteniment de les instal·lacions de clavegueram i de la instrumentació hidràulica, mecànica i electrònica del sistema de telecontrol de la xarxa.

Sistema Informàtic de Modelització (SIMO): Model hidrològic, hidràulic i de qualitat de l’aigua per a la simulació matemàtica i la diagnosi del comportament de la xarxa. Amidaments, pressupostos, control de projectes i obres, càlcul d’estructures.

Sistema Informàtic de Gestió Tècnica i Administrativa (SIGTA): Ofimàtica, dibuix i disseny gràfic, control administratiu i financer, desenvolupament d’aplicacions informàtiques, multimèdia i internet.

Sistema de Control d'Abocaments (SICA)

Sistema d'Alerta Hidrològica del parc fluvial del riu Besòs (SAHBE): L'objecte del sistema d'alerta és permetre assegurar en tot moment que no hi hagi persones en l'interior del parc fluvial del riu Besòs, durant els periodes de temps en què aquesta permanència sigui perillosa.


:· L'equipament infomàtic
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
  · Servidors: Compaq Proliant 3000/5500 sota Windows NT.
    - 1 Servidor Internet de web, de ftp i de mail.
    - 1 servidor d'Oracle.
    - 1 servidor pel SITE: conté el gis de Clabsa, desenvolupat sobre       SMALLWORLD.
    - 2 servidors pel SITCO: contenen el telecontrol de Clabsa, desenvolupat       sobre WIZCON.
    - 2 servidors d'ofimàtica: servidors d'aplicacions, impressores, ...

  · PC's de treball personal de sobretaula i portàtils sota Windows 98, Windows NT     o Windows2000, amb accès a tots els sistemes.

  · Equips per gestionar la xarxa interna i externa: routers, switch, decrepeaters,     dechubs, leafbridge.

  · Impressores i plotters color des d'A4 fins A0, Regravadors i lectors de
    CD-ROM, Scaner, Scaner de diapositives, Retroprojectors i Tauletes     Digitalitzadores.

  · Front-end de comunicacions per SITCO.

  · Estacions remotes: Motorola-MTU per SITCO


:· Les comunicacions

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
  · LAN: Xarxa de comunicació d'ordinadors implantada amb cablejat estructurat
  · WAN:
    - Tipus de línies: RDSI, LPP (línies punt a punt), RTC (via modem), directa.
    - Subxarxes:
      · Ajuntament de Barcelona (LPP): UOS, DSIVA
      · Subcentres dels dipòsits: Dipòsit Escola Industrial (RDSI), Dipòsit de Bori i         Fontestà (RDSI) i Dipòsit de la Zona Universitària (RDSI)
      · Subcentres del SAHBE: Sta. Coloma (RDSI), Granollers (RDSI)
      · Proveïdors d'internet: Cinet (RDSI) i Datagrama (directa)
      · Connexió amb els radars meteorològics: INM (RTC i internet), SMC (RDSI)
      · Connexió amb el SAIH del Besòs: Junta d'Aigües (LPP)


:· Les bases de dades
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
  · BDSITE: Base de dades sistema d'informació territorial Smallworld.
  · BDE: Base de dades relacional Oracle per Explotació Centralitzada, Telecontrol,    Manteniment i Control d'Abocaments.
  · BDA: Base de dades de gestió administrativa.
  · BDP: Base de dades de projectes per sistema de modelització.

:· Les aplicacions
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
  · SITE: Sistema d'informació geogràfica Smallworld
Suport a la topografia CartoMap

  · SITCO: Scada Wizcon
Programació d’estacions remotes: Toolbox
Gestió dels equips de Front-end de comunicacions

  · SIEC: Aplicacions CLABSA de control global
Avisos i informació telefònica automàtica
Informació pluviomètrica, limnimètrica, piezomètrica i de bombaments.
Gestió d’imatges de radar

  · SIMAN: Software utilitzat: COSWIN
Manteniment preventiu
Seguiment d'avaries i emissió de partes (correctiu)
Generació automàtica d'itineraris

  · SIMO: Model hidrològic i hidràulic DHI-Mouse
ArcView per visualitzar, analitzar i explorar les dades geogràfiques
Amidaments i pressupostos
Càlcul, disseny i suport a l’enginyeria

  · SIGTA: Gestió econòmic-financera
Aplicacions Ofimàtica: Word, Excel, Acces, PowerPoint, etc
Aplicacions CAD i disseny gràfic: Autocad, MicroStation, Corel Draw, Front Page, Quark Express
Internet: Internet Information Server, Internet Explorer, Exchange
Desenvolupament: Visual Basic, Visual C++, Visual InterDev, Visual J++
Antivirus: Panda

  · SICA: Sistema d'informació de control ambiental

  · SAHBE: Sistema supervisor del riu Besòs

 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33