Applus El nostre
Compromís
 
Activitats i realitzacions » Clavegueram » Operació » Manteniment
Operació
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Explotació
Explotacio
 
Manteniment
 
Sistemes informàctics
Sistemes informÓtics
 
  :· Clavegueram  
  Operació  
  Manteniment  
  En el disseny del Sistema de Telecontrol del clavegueram s’ha de tenir en compte el manteniment propi, emprant elements de qualitat i amb una configuració de les instal·lacions adequada.  
 
Ambit d'actuació
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


El manteniment del Sistema de Telecontrol del clavegueram comprèn els següents aspectes:

  · Manteniment dels actuadors existents a la     xarxa: comportes, vàlvules, bombaments,     quadres elèctrics associats, etc.

  · Manteniment dels sensors instal·lats:     pluviòmetres, limnímetres, velocímetres,     sensors de qualitat, sensors de posició, etc.

  · Manteniment dels equips electrònics de     comunicació i control: estacions remotes,     enllaços telefònics, xarxa de radio, etc.
 
  Tipus de manteniment
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

El manteniment d’aquest sistema contempla tres tipus:

    · Manteniment Correctiu
    · Manteniment Preventiu
    · Manteniment Predictiu

En el manteniment correctiu, les actuacions es realitzen després de produir-se les avaries. En el manteniment preventiu es realitzen una sèrie d’accions planificades que permeten disminuir les avaries. La realització d’aquest tipus de manteniment permet anticipar-se a les avaries, millorant el servei i disminuint el cost, donant prioritat als punts més crítics. En el manteniment predictiu es monitoritzen certs paràmetres de les instal·lacions per detectar anomalies incipients i solucionar-les de manera anticipada.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 


En el disseny del Sistema de Telecontrol del clavegueram s’ha de tenir en compte el manteniment propi, emprant elements de qualitat i amb una configuració de les instal·lacions adequada.

El fet de disposar del sistema de telecontrol, permet la detecció i solució des del centre de control d’algunes anomalies de funcionament, la qual cosa contribueix també a millorar el servei i disminuir el cost de manteniment.

 
  Elements mantinguts
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
 
 
Barcelona
  · 62 Estacions Remotes
  · 23 Pluviòmetres
  · 102 Limnímetres
  · 11 Piezòmetres
  · 11 Estacions de Bombament
  · 6 Dipòsits de Regulació
  · 28 Comportes
  · 1 Estació automàtica de Qualitat
  · Xarxa de comunicacions
 
 
SAHBE (Sistema Alerta Hidrològica Besòs)
  · 8 Estacions Remotes
  · 1 Pluviòmetre
  · 4 Limnímetres
  · 13 Aforaments
  · 5 preses
  · 1 Estació automàtica de Qualitat
  · Xarxa de comunicacions
 
  Sistema Informàtic de manteniment
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

La gestió del manteniment de les instal·lacions del clavegueram de Barcelona utilitza una aplicació informàtica d'assistència. Aquesta aplicació (Coswin), disposa de diferents mòduls com: ordres de treball, feines realitzades, magatzem, topologia dels equips, etc. El mòdul de topologia permet emmagatzemar dades alfanumèriques, plànols, croquis, etc. De la base de dades es poden extreure informes, estadístiques, etc.
 
© 2007 CLABSA - Clavegueram de Barcelona, S.A.
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33