« HOME
 
   
  Tràmits o informacions disponibles: (*)
 1. Accés a documentació tècnica de suport relativa al Clavegueram (cal password)
 2. Accés als sistemes d’aprofitament de Freàtic de Barcelona.
 3. Accés a documentació tècnica de suport relativa a Fonts Públiques i Ornamentals.
 4. Sol·licitud d’informació de la xarxa de clavegueram i altres xarxes gestionades per BCASA.
 5. Sol·licitud d’informació dels sistemes d’aprofitament de Freàtic de Barcelona gestionades per BCASA.
 6. Sol·licitud d’informe de projecte d’urbanització i/o projectes de xarxes subterrànies.
 7. Sol·licitud de connexió a la xarxa de RPRSU
 8. Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram
 9. Sol·licitud d’informació pluviomètrica

(*) Els serveis disponibles en aquesta web estan orientats exclusivament a donar informació escrita o permetre l'accés a informació útil relacionada amb els serveis del subsòl que gestionem.

En cas d'emergència relacionada amb inundació de locals o carrers, poseu-vos en contacte amb el telèfon gratuït de l'Ajuntament (telèfon del Civisme 900-226-226) i sereu atesos amb la major prioritat possible.
 
  1. Accés a documentació tècnica
    Documentació tècnica de suport a la qual vostè tindrà accés:
 
:: Clavegueram
:: Plànols de previsió d'embornals a la xarxa de clavegueram
- Tipologian d'embornals · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (accés al directori)
:: Detalls del clavegueram
:: Corbes IDF i pluja de disseny per Barcelona
- Criteris de densitat de col·locació d'embornals a la ciutat · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · (PDF)
:: Plànols PECLAB més rellevants
:: Recollida pneumàtica
:: Fibra òptica
  :: Introduïu la vostra clau per poder accedir a la secció d'usuaris:
 
 

Per accedir a la documentació tècnica de suport ha d'emprar l'accés per usuaris de la pàgina principal. Aquest accés sol·licita un identificador d'usuari i una paraula clau, que li seran facilitats per BCASA, sempre que la sol·licitud sigui escaient.

Si encara no teniu la clau d’accés, heu d'enviar un mail a info.bcasa@bcn.cat a l'atenció de Comunicació amb la següent informació:

 • - Peticionari: Identificació de l'empresa, nom de la persona de contacte, adreça electrònica i telèfon de contacte.

 • - Motiu de la petició: projece, estudi, etc...
 

BCASA li facilitarà identificador i paraula clau per poder accedir, generalment per correu electrònic.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  2. Accés als sistemes d’aprofitament de Freàtic de Barcelona.
Accés als sistemes d’aprofitament de freàtic de Barcelona
 
  3. Accés a documentació tècnica de suport relativa a Fonts Públiques i Ornamentals.
  · Criteris tècnics Fonts Ornamentals Ajuntament de Barcelona · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (PDF)
  · Criteris Tècnics FP 2012 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (PDF)
 
  4. Sol·licitud d’informació de la xarxa de clavegueram i altres xarxes gestionades per BCASA.

En general, el peticionari podrà obtenir aquestes informacions a través del web d'informació de serveis urbans www.ewise.es. La informació que es rebrà comprendrà les xarxes de clavegueram i si s'escau també de les altres xarxes gestionades per BCASA: xarxa de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans, xarxa d'aprofitament d'aigües freàtiques i xarxa de fibra òptica per l'interior del clavegueram.

En casos excepcionals en què, per la naturalesa previsible de les afeccions, el peticionari consideri que li cal un assessorament més personalitzat, haurà de dirigir-se mitjançant carta o mail a info.bcasa@bcn.cat, a l'Atenció del Cap de Projectes, indicant:

 • - Peticionari: Nom, adreça electrònica, telèfon i adreça postal de la persona o entitat que ho demana.

 • - Zona afectada: Localització detallada de la zona.

 • - Motiu de la petició: projecte, estudi, amb inclusió dels plànols o material per poder interpretar correctament la proposta de solució.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d'acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  5. Sol·licitud d’informació dels sistemes d’aprofitament de Freàtic de Barcelona gestionades per BCASA.
 

Per accedir a la documentació tècnica de suport caldrà enviar un email a l’atenció de info.bcasa@bcn.cat, indicant Empresa, persona de contacte, telèfon i email i el motiu pel qual en demaneu accés.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  6. Sol·licitud d’informe de projecte d’urbanització i/o projectes de xarxes subterrànies.
 

Enviar una carta a l'Atenció del Cap de Projectes, adjuntant:

- Peticionari: Nom, adreça electrònica, telèfon i adreça postal de la persona que ho demana.

- Exemplar del Projecte a informar: memòria, plànols, pressupost. En cas que s’enviïn fitxers informàtics, aquests hauran d’estar preferentment en formats PDF.

BCASA enviarà un informe de resposta generalment per correu ordinari que analitzarà l’adequació del projecte als criteris generals establerts, així com la compatibilitat amb les xarxes actuals i planificades gestionades per l’empresa.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  7. Sol·licitud de connexió a la xarxa de RPRSU.
 

Per tal de poder connectar a la xarxa general de recollida pneumàtica, cal que el promotor de l’edifici (cas d’escomeses interiors) o de la urbanització (cas de xarxa al carrer) presenti la següent documentació:

· Documentació tècnica:
   - Projecte bàsic

· Documentació administrativa:
   - Sol·licitud d’autorització de connexió a la xarxa general
   - Conveni d’atorgament d’entrada a la finca
     (només per a promocions d’edificis):
        · Propietat horitzontal (edificis d’habitatges)
        · Propietat vertical (edificis d’oficines, hotels i altres)

La sol·licitud (amb la seva documentació associada), caldrà presentar-la a les oficines de BCASA. Per a qualsevol aclariment, poden adreçar-se a la següent adreça de correu: info.bcasa@bcn.cat

A l’apartat de documentació de suport trobareu els documents necessaris per formular la sol·licitud, així com tot el procediment a seguir per a la connexió a la xarxa.

BCASA enviarà el corresponen informe d’aprovació (o denegació) de la sol·licitud, generalment per correu ordinari, i s’iniciarà la corresponent assessoria a les obres que acabarà amb l’acta de recepció i la posada en servei de la instal·lació.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 
  8. Sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram.
 

La sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació relativa a les connexions existents, contactar amb:

Oficina de Claveguerons
Departament de Projectes i Obres
 

e-mail: info.bcasa@bcn.cat

Telèfon: 93.413.24.65

 
  9. Sol·licitud d’informació pluviomètrica.
 

Enviar un mail (info.bcasa@bcn.cat) a l'Atenció del Departament d’Explotació, indicant:

- Peticionari: Nom, NIF, adreça electrònica, telèfon i adreça postal de la persona o entitat que ho demana.

- Zona afectada: Localització detallada de la zona.

- Dates afectades: Els dies concrets en els quals esteu interessats.

- Motiu de la petició: projecte, estudi, etc...

BCASA enviarà per correu electrònic l’oferta dels treballs sol·licitats, i una vegada acceptada l’oferta tramitarà un informe amb les dades de precipitació diària expressades en mm. durant el període sol·licitat.

Les dades facilitades de caràcter personal seran tractades d’acord a la Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 
© Barcelona Cicle de l’Aigua, SA   
   
c. Acer, 16 - 08038 Barcelona
Tel: 93 289 68 00
Fax: 93 223 02 33